Open Call for vindmølleområder

Hedensted Kommune undersøger mulighed for flere vindmøller: Nu inviteres borgere, virksomheder og investorer til at komme med forslag til placeringer
Vindmøller

Frem til udgangen af august kan borgere, virksomheder og investorer indsende forslag til, hvor der kan etableres yderligere landbaseret vindenergi i Hedensted Kommune, eller hvor eksisterende vindmølleanlæg kan fornys, udbygges eller forbedres.

 

Har du et konkret forslag?

Så send det til klima@hedensted.dk senest den 31. august. 

Og vær opmærksom på, at de indkomne forslag screenes med afsæt i relevante tekniske og planmæssige krav og reguleringer, herunder fx støj, afstandskrav mv. Og vurderes efter de politiske principper beskrevet i Hedensted Kommunes strategiske energiplan.

Baggrund:

For at komme i mål med at blive selvforsynende med energi i 2030, skal der etableres yderligere vedvarende energi i Hedensted Kommune. Derfor er flere solcelleprojekter i øjeblikket på vej, og det skal nu undersøges, om der kan etableres mere, eller mere effektiv, vindenergi, end der er i dag.

Det kan både ske ved etablering af nye vindmølleområder, ved opgradering af eksisterende vindmøller eller begge dele.

Formålet med kommunens initiativ, et såkaldt ”Open Call”, er derfor at få indsamlet en række bud på, hvor der kan etableres vindmøller, så processen med at få planlagt eventuel yderligere vindenergi kan komme i gang.

Det forklarer Lars Poulsen, formand for Udvalget for Vækst og Klima:

- ”Vi vil rigtig gerne i dialog med vores lokalsamfund, virksomheder og investorer om, hvor det giver bedst mening at etablere eller udbygge vindenergi fremover. Derfor inviterer vi nu til, at man kan komme med konkrete forslag til, hvor der med fordel kan sættes vindmøller op.”

De indkomne forslag vil efterfølgende blive screenet af forvaltningen i forhold til tekniske krav og retningslinjer, så der i sidste ende kan etableres et overblik over potentielle områder, som der kan arbejdes videre med. I dialog med lokalsamfund, lodsejere og investorer. 

De konkrete forslag skal herefter også indgå i en tilretning af plangrundlaget, så det bliver muligt at opføre – eller opgradere – vindmøller i de pågældende områder.

Det vil ske i en helt åben proces, forklarer Lars Poulsen:

- ”Det er afgørende os, at vi får en helt åben og gennemskuelig proces, så fordele og ulemper bliver analyseret og beskrevet bedst muligt. Samtidig vil jeg opfordre til, at man som investor eller virksomhed, der kigger på vindenergi, allerede nu overvejer, hvordan et konkret projekt bedst muligt kan realiseres. Både teknisk og økonomisk, men også i forhold til samarbejde med lokale borgere gennem medejerskab eller anpartsløsninger, så eventuelle ulemper bliver opvejet af, at man som borger eller lokalsamfund også kan få en gevinst ud af et vindprojekt.”

Det er muligt at komme med forslag til konkrete placeringer af vindmøller frem til 31. august 2023.

FAKTA:

  • Open Call-processen er en åben screeningsproces for potentielle nye udpegninger.


Det betyder, at forslag ikke behøver indeholde fyldestgørende projektbeskrivelser, men alene skal rumme forslag til anlæggenes potentielle placering i form af fx adresser, matrikelnumre, markeringer på kort etc. 

Eventuelle udvalgte områder skal herefter indarbejdes i Hedensted Kommunes plangrundlag. Det skyldes, at der kun kan opstilles vindmøller inden for områder, der er udpeget hertil i kommuneplanens retningslinjer, jf. planlovens §11a, stk. 1, nr. 5.